Azmizati haleti hakkında bilgi

Azmizati haleti 1570 tarihinde İstanbul da dünyaya gelmiştir. Babası Pir Mehmed Azmi Efendidir. Asıl adı Mustafa olan Haleti, iyi bir medrese eğitimi görerek yetişti. Hoca Sa’deddîn Efendiden icazet yani günümüz adıyla diplomasını aldı.

Yirmi bir yaşında iken kırk akçe maaşla Hâce Hâtun Medresesi müderrisliğine (hocalığına) tayin edildi. Birçok medresede ve Sahn-ı Süleymaniye’de müderrislik yaptıktan sonra 1602’de Şam, iki yıl sonra da Kahire kadılığına hakimliğine tayin edildi.

Meslekî hayatı yüksek mevkilerde geçmekle beraber, gerek devrinin içinde bulunmuş olduğu sosyal, idari ve siyasi durum gerek ise idare kabiliyetinden mahrum olması, gerekse bazı ters işlerin neticesinde bu mevkilerde çok uzun süre kalamamıştır.

Talebesi olan Atai, Şakayık Zeylinde onun hakkında Doğru, çalışkan, ilme ve kültüre son derece düşkün, geniş bilgili, cömert, iyi niyetli, sözü, sohbeti dinlenir bir zat olarak demektedir.

Eserlerinden bazıları şunlardır;
1) Halveti divanı
2) Muğn-il-Lebîb Şerhi,
3) Enîs-ül-Ârifîn fî Tercümet-i Ahlâk-i-Muhsinî,
4) Hidâye ve Miftâh şerhlerine Ta’likât,
5) Sâkînâme, Şehnâme vezninde yazılmış yaklaşık 520 beyitten meydana gelmiş uzun bir manzûmedir. On beş ayrı makâleden meydana gelmiştir.
6) Münşeât: Resmî yazılardan meydana gelen yazı ve mektupları ile kendi hayâtı ve yaşadığı devrin olayları anlatılmaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.