Halk müziği hakkında bilgi

Halkın ortak malı olan, Türk halkının yaşadığı tüm olayları kendisine konu alan halk ezgilerinden oluşan, belirli bir yörenin yerleşik insanları tarafından üretilen severek söylenen ve çalınan ülkenin kültürünü yansıtan sözlü ve sözsüz ezgilerin kulaktan kulağa iletildiği, farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türk müziği sanatına Türk Halk Müziği denir.

Türk Halk Müziği, ait olduğu yörenin kültürünü yansıtır. Çok eski bir geçmişe sahiptir. Sevgi, özlem, acı, mertlik ve kahramanlık gibi duyguların yanı sıra doğal ve sosyal olayları işler. Türk halkının tüm özelliklerini yansıttığı için toplum tarafından beğenilerek dinlenir. Bağlama, Türk Halk Müziği’nin temel enstrümanı olarak kabul edilir.

Ülkemizde halk müziği sözlü ya da sözsüz olmak üzere iki bölüme ayrılır. Sözlü müzik, tüm türleriyle halk türkülerini ve türkülü oyun havalarının, sözsüz müzikse türküsüz halk oyunlarının ezgilerini kapsar. Türküler ve oyun havaları gibi ölçüsü ve ritmi belli olan parçalar kırık hava genel adı altında anılan ve koşmaları, yiğitlemeleri, güzellemeleri, taşlamaları, ninnileri kapsar.

Türk Halk Müziği’nde çalınan çalgılar yöreye göre değişiklik gösterebilir. Ud, keman, bağlama, davul, zurna, klarnet ve darbuka başlıca çalgılardandır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.